Gayatri Mantra

Om Dhamodharayae Vidhmahe

Rukmani Vallabhaye Dheemahe

Tanno Krishna Prachodayaath !

Gayatri Mantra

Om Daserathayae Vidhmahe

Sita Vallabhaya Dheemahe

Tanno Rama Prachodayaath !

.. shrii raama ashhTottaranaamaavali (108 names) ..

OM shriiraamaaya namaH .

OM raamabhadraaya namaH .

OM raamachandraaya namaH .

OM shaashvataaya namaH .

OM raajiivalochanaaya namaH .

OM shriimate namaH .

OM raajendraaya namaH .

OM raghupu.ngavaaya namaH .

OM jaanakiivallabhaaya namaH .

OM jaitraaya namaH .

OM jitaamitraaya namaH .

OM janaardanaaya namaH .

OM vishvaamitrapriyaaya namaH .

OM daantaaya namaH .

OM sharaNatraaNa tatparaaya namaH .

OM vaalipramathanaaya namaH .

OM vaagmine namaH .

OM satyavaache namaH .

OM satyavikramaaya namaH .

OM satyavrataaya namaH .

OM vratadharaaya namaH .

OM sadaahanumadaashritaaya namaH .

OM kausaleyaaya namaH .

OM kharadhva.nsine namaH .

OM viraadhavadhapaNDitaaya namaH .

OM vibhiishhaNa paritraatre namaH .

OM harakodaNDa kha.nDanaaya namaH .

OM saptataala prabhettre namaH .

OM dashagriiva shiroharaaya namaH .

OM jaamadgnya mahaadarpadalanaaya namaH .

OM taaTakaantakaaya namaH .

OM vedaantasaaraaya namaH .

OM vedaatmane namaH .

OM bhavarogasya bheshhajaaya namaH .

OM duushhaNa trishiro hantre namaH .

OM trimuurtaye namaH .

OM triguNaatmakaaya namaH .

OM trivikramaaya namaH .

OM trilokaatmane namaH .

OM puNyachaaritrakiirtanaaya namaH .

OM trilokaraxakaaya namaH .

OM dhanvine namaH .

OM danDakaaraNya puNyakR^ite namaH .

OM ahalyaa shaapa shamanaaya namaH .

OM pitR^i bhaktaaya namaH .

OM varapradaaya namaH .

OM jitendriyaaya namaH .

OM jitakrodhaaya namaH .

OM jitaamitraaya namaH .

OM jagadgurave namaH .

OM R^ixa vaanara sa.nghaatine namaH .

OM chitrakuuTa samaashrayaaya namaH .

OM jayanta traaNa varadaaya namaH .

OM sumitraaputra sevitaaya namaH .

OM sarvadevaadi devaaya namaH .

OM mR^itavaanar jiivitaaya namaH .

OM maayaamaariichahantre namaH .

OM mahaadevaaya namaH .

OM mahaabhujaaya namaH .

OM sarvadevastutaaya namaH .

OM saumyaaya namaH .

OM brahmaNyaaya namaH .

OM munisaMstutaaya namaH .

OM mahaa yogine namaH .

OM mahodaraaya namaH .

OM sugriivepsita raajyadaaya namaH .

OM sarvapuNyaadhika phalaaya namaH .

OM smR^ita sarvaagha naashanaaya namaH .

OM aadipurushhaaya namaH .

OM paramapurushhaaya namaH .

OM mahaapurushhaaya namaH .

OM puNyodayaaya namaH .

OM dayaasaaraaya namaH .

OM puraaNapurushhottamaaya namaH .

OM smitavaktraaya namaH .

OM mitabhaashhiNe namaH .

OM puurvabhaashhiNe namaH .

OM raaghavaaya namaH .

OM anantaguNa gaMbhiiraaya namaH .

OM dhiiroddaattaguNottamaaya namaH .

OM maayaamaanushha charitraaya namaH .

OM mahaadevaadipuujitaaya namaH .

OM setukR^ite namaH .

OM jitavaaraashaye namaH .

OM sarvatiirthamayaaya namaH .

OM haraye namaH .

OM shyaamaa.ngaaya namaH .

OM sundaraaya namaH .

OM shuuraaya namaH .

OM piitavaasase namaH .

OM dhanurdharaaya namaH .

OM sarvayaGYaadhipaaya namaH .

OM yajvane namaH .

OM jaraamaraNavarjitaaya namaH .

OM vibhiishhaNa pratishhThaatre namaH .

OM sarvaavaguNavarjitaaya namaH .

OM paramaatmane namaH .

OM parasmai brahmaNe namaH .

OM sachchidaananda vigrihaaya namaH .

OM parasmai jyotishhe namaH .

OM parasmai dhaamne namaH .

OM paraakaashaaya namaH .

OM paraatparaaya namaH .

OM pareshaaya namaH .

OM paaragaaya namaH .

OM paaraaya namaH .

OM sarvadevaatmakaaya parasmai namaH .

.. iti raamaashhTottarashata naamaavaliH ..

|| Kubera Mantra ||

Om yakshaya Kuberaya Vaishvaranaya

Dhana Dhanyathi Pathayae

Dhana Dhanya Samruthime

Dehi Tapaya swaha!

Mahalakshmi Astakam (Padmapuranam)

Sri Maha Lakshmi Ashtakam

[1]

Namasthesthu Mahamaaye’ – Sripeede’ Surapoojithe’ |

S’ankha Chakra Ghathahasthe’ -Maha Lakshmi Namosthudhe’||

1. Salutations to the Great Maya (the power of Supreme Brahman devoid of qualities). Her abode is none other than Sri Peetha or Sri Chakra. She holds the Conch (symbolizing the gross manifestation) and the Disc (symbolizing the great wisdom).

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[2]

Namasthe Garudaarude’ – Kolaasura Bhayankari |

Sarva Paabha Hare’ Devi – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

2. Salutations to Lakshmi riding the Kite (Garuda). She is the one who destroyed Kola Demon, the symbol of ignorance, She removes all the crookedness of mind body and soul.

I worship Sri Maha Lakshmi with all obedience.

[3]

Sarvagjne’ Sarvavaradhe’ – Sarvadhushta Bhayangari |

Sarva Dhukka Hare’ Devi – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

3. She is the supreme knowledge, and fulfiller of all desires, she is the destroyer of all wicked things. She removes all sorrow of the mankind.

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[4]

Siththi Buththippradhe’ Devi – Buththi Mukthi Pradhaayini |

Mandhra Moortthe’ Sadhaa Devi -Maha Lakshmi Namosthudhe’||

4. She provides the spiritual divinity and the discriminative intellect. She gives the intellect for the liberation or moksha. She is the embodiment of all mantras.

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[5]

Aadhyantharahidhe’ Devi – Aadhi Sakthi Maheswari |

Yohagjne Yogasambhoothe’ – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

5. She is devoid of beginning and ending. She is the primordial energy of the cosmic creation. She is the divine fire (Cosmic will) of the all yogas and she dawns in the minds of yogis.

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[6]

Sthoola Sookshma Mahaaroudhre’ – Maha Sakthi Mahodhare’ |

Mahaa Paabha Hare’ Devi – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

6. She is the one who manifests in the Gross Subtle Universal manifestation and is the deadly force of the Creation. She is the Supreme energy of the Cosmos. She elevates the individual from all the greatest pitfalls of progress (papa).

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[7]

Padhmaasana Sthidhe’ Devi – Parabrahmma Svaroopini |

Parame’si Jaganmaadhaah: – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

7. She is adored in the yogic posture of padmaasana. She is the symbol of Supreme Brahman, devoid of all attributes. She is the Supreme wealth of the cosmos and the Mother of all creation.

I worship Sri Maha Lakshmi with all devotion.

[8]

Svethaambradhare’ Devi – Naanaalankaara Bhooshithe’ |

Jagathsthidhe’ Jaganmaadhah – Maha Lakshmi Namosthudhe’ ||

8. She is worshipped in white clothes symbolizing the Sudha Satva of Samkhya Darshana. She is adored with all ornamentation symbolizing differential creations of cosmos. She is the genesis of all the Cosmos bound by time and space and the mother of all creations.

I worship Sri Maha Lakshmi with devotion.

Sri Lakshmi

[9]

Maha Lakshmiyashtakasthothram Yahpade’ Bhakthimaan Narah: |

Sarva Sidhdhi Mavaapnodhi – Rajyam Prapno’dhi Sarvadha ||

9. This is the 8 slokaas of Sri Maha Lakshmi. He who reads (understands) these slokaas with all devotion will obtain all the desires (physical, mental, spiritual), and the Spiritual Kingdom of Moksha.

[10]

Ekha Kaalam Pade’ Nithyam – Mahaa Paabha Vinaasanam |

Dhvi Kaalam Yah:pade’ Nithyam – Dhanadhaanya Samanvithah: ||

10. If these 8 slokaas are recited once a day all pitfalls are removed. If these are recited twice a day all physical prosperity is achieved.

[11]

Thri Kaalam Yah:pade’ Nithyam – Mahaa Sathru Vinasanam |

Maha Lakshmeer bave’nnithyam – Prasannaa Varadha Subhaa.||

11. If these 8 slokaas are recited thrice a day he will be devoid of all qualities of enmity and hatred. Let this Sri Maha Lakshmi manifest in us with all her pleasantness and fulfilling qualities.

Prayer Slokas on Sri Maha Lakshmi

Chathurbhujaam Mahalakshmeem Gajayukma Supoojithaam |

Padmapathraaba Nayanaam Varaabhaya Karojvalaam ||

Oorthva Thyagare’ Saabjam Dhathadheem Sukla Vasthrakaam |

Padhmaasane’ Sukaaseenaam Bhaje’-aham Sarva Mangalaam ||

Sri Lakshmi Durga — Mahisha-asura Mardhani

Ayigiri Nandhini Nandhitha Mohini Visva vinodhini Nandhanuthe’

Girivara vindhyasiro’-athi Nivaasini Vishnu vilaasini Jishnunuthe’ |

Bagavathi He’y Sithi kanta kudumbini poori kudumbini poorikruthe’

Jaya Jaya He’y Mahisha-asura Mardhini Ramyaka Barthini Saila suthe’ ||

Ardhanariswara

He’ Paarvathee Hrudhayavallaba Chandramoule’

Boodhaathiba Pramadhanaadha Girisavaasa |

He’ Vaamadhe’va bhavarudhra Pinaakapaane’

Samsaaradh:ukkaka Hanaath Jadheesa Raksha ||

Guru Mantra

Gurur Bramha Gurur Vishnu

Gurur Devo Maheswaraha

Guru Shakshath Para Bramha

Thasmaisri Gurave Namaha

Gurave Sarvalokanam

Bhishaje Bhavaroginam

Nithye Sarvadhiyanaam

Dhakshina Moorthaye Namahah!

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey

Maha Jwalaya Dheemahe

Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om

Kleem Krishnaya

Hreem Govindaya

Shreem Gopi Jana Vallabhaya

Om Paraya

Parama Purushaya Paramathmane!

Mama

Para

Karma Mantra Yantra Tantra

Howshada Ashtra Sasthara

Vadha Pridhivadaani

Samhara Samhara

Mrythyor Mochaya Mochaya

Om Maha Sudharshanaya

Dheepthre Jwalaah

Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah

Humpatt;

Parabramane Swaha

Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

Durga Sukta

.. Durga Sukta ..

taittiriiya aaraNyakam.h prapaaThaka anuvaak.h

jAtavedase sunavAma somamarAtIyato nidahAti vedaH |

sa naH parshhadati durgANi vishvA nAveva sindhuM duritAtyagniH || 1||

tAmagnivarNAM tapasA jvalantIM vairochanIM karmaphaleshhu jushhTAm.h |

durgAM devii sharaNamahaM prapadye sutarasi tarase namaH || 2||

agne tvaM paarayA navyo asmaansvastibhiriti durgANi vishvA |

pUshcha pR^ithvI bahulA na urvI bhavA tokAya tanayAya shaMyoH || 3||

vishvAni no durgahA jAtavedassindhunna nAvA duritAtiparshhi |

agne atrivanmanasA gR^iNAno.asmAkaM bodhayitvA tanUnAm.h || 4||

pR^itanAjita{\m+} sahamAnamugramagni huvema paramAtsadhasthAt.h |

sa naH parshhadati durgANi vishvAkshAmaddevo atiduritAtyagniH || 5||

pratnoshhikamIDyo adhvareshhu sannAchcha hotA navyashcha satsi |

svA~nchAgne tanuvaM piprayasvAsmabhyaM cha saubhagamAyajasva || 6||

gobhirjushhTamayujonishhikta.n tavendra vishhNoranusaMcharema |

nAkasya pR^ishhThamabhisaMvasAno vaishhNavIM loka iha mAdayantAm.h || 7||

AUM kaatyaayanaaya vidmahe . kanyakumaari dhiimahi . tanno durgiH prachodayaat.h ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..

|| iti durgA sUktam.h ||

tulasii ashhTottarashata naamaavaliH

OM shrii tulasyai namaH |

OM nandinyai namaH |

OM devyai namaH |

OM shikhinyai namaH |

OM dhAriNyai namaH |

OM dhAtryai namaH |

OM sAvitryai namaH |

OM satyasandhAyai namaH |

OM kAlahAriNyai namaH |

OM gauryai namaH |

OM devagiitAyai namaH |

OM draviiyasyai namaH |

OM padminyai namaH |

OM siitAyai namaH |

OM rukmiNyai namaH |

OM priyabhuuShaNAyai namaH |

OM shreyasyai namaH |

OM shriimatyai namaH |

OM mAnyAyai namaH |

OM gauryai namaH |

OM gautamArchitAyai namaH |

OM tretAyai namaH |

OM tripathagAyai namaH |

OM tripAdAyai namaH |

OM traimuurtyai namaH |

OM jagatrayAyai namaH |

OM trAsinyai namaH |

OM gAtrAyai namaH |

OM gAtriyAyai namaH |

OM garbhavAriNyai namaH |

OM shobhanAyai namaH |

OM samAyai namaH |

OM dviradAyai namaH |

OM ArAdyai namaH |

OM yaGYavidyAyai namaH |

OM mahAvidyAyai namaH |

OM guhyavidyAyai namaH |

OM kAmAxyai namaH |

OM kulAyai namaH |

OM shriiyai namaH |

OM bhuumyai namaH |

OM bhavitryai namaH |

OM sAvitryai namaH |

OM saravedavidAmvarAyai namaH |

OM sha.nkhinyai namaH |

OM chakriNyai namaH |

OM chAriNyai namaH |

OM chapalexaNAyai namaH |

OM piitAmbarAyai namaH |

OM prota somAyai namaH |

OM saurasAyai namaH |

OM axiNyai namaH |

OM ambAyai namaH |

OM sarasvatyai namaH |

OM samshrayAyai namaH |

OM sarva devatyai namaH |

OM vishvAshrayAyai namaH |

OM sugandhinyai namaH |

OM suvAsanAyai namaH |

OM varadAyai namaH |

OM sushroNyai namaH |

OM chandrabhAgAyai namaH |

OM yamunaapriyAyai namaH |

OM kAveryai namaH |

OM maNikarNikAyai namaH |

OM archinyai namaH |

OM sthAyinyai namaH |

OM dAnapradAyai namaH |

OM dhanavatyai namaH |

OM sochyamAnasAyai namaH |

OM shuchinyai namaH |

OM shreyasyai namaH |

OM priitichintexaNyai namaH |

OM vibhuutyai namaH |

OM aakR^ityai namaH |

OM aavirbhuutyai namaH |

OM prabhAvinyai namaH |

OM gandhinyai namaH |

OM svarginyai namaH |

OM gadAyai namaH |

OM vedyAyai namaH |

OM prabhAyai namaH |

OM sArasyai namaH |

OM sarasivAsAyai namaH |

OM sarasvatyai namaH |

OM sharAvatyai namaH |

OM rasinyai namaH |

OM kALinyai namaH |

OM shreyovatyai namaH |

OM yAmAyai namaH |

OM brahmapriyAyai namaH |

OM shyAmasundarAyai namaH |

OM ratnaruupiNyai namaH |

OM shamanidhinyai namaH |

OM shatAnandAyai namaH |

OM shatadyutaye namaH |

OM shitikaNThAyai namaH |

OM prayAyai namaH |

OM dhAtryai namaH |

OM shrii vR^indAvanyai namaH |

OM kR^iShNAyai namaH |

OM bhaktavatsalAyai namaH |

OM gopikAkriiDAyai namaH |

OM harAyai namaH |

OM amR^itaruupiNyai namaH |

OM bhuumyai namaH |

OM shrii kR^iShNakAntAyai namaH |

OM shrii tulasyai namaH ||

Advertisements