Guru brahma, gurur visnu, gurur devo maheswaraha

Guru satsak parambrahma tasmahesri gurawenamaha

Nidaye sarwa vidyanam bisaje bhawa roginamĀ  gurawe sarva lokana daksina murtaye namaha

Advertisements